مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ...
عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بیمه گندم در شهرستان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه بیمه گندم
چکیده بیمة محصولات کشاورزی به عنوان کارآمدترین ابزار حمایتی دولت بیشترین قابلیت ها را برای مقابله با خطرها دارد و یکی از مناسب ترین سازوکارها برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان بررسی شد. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- همبستگی است و در قالب طرح های غیر آزمایشی طبقه بندی می شود. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از گندمکاران بیمهشدة شهرستان همدان به کمک پرسشنامه جمعآوری شد. برای تعیین روایی ابزار سنجش تحقیق از نظرهای استادان و متخصصان دانشگاهی استفاده شد. ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز در مرحلة پیشآزمون با تکمیل 30 پرسشنامه از جامعة آماری مطالعه شده صورت گرفت. به این ترتیب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 82 / 0 به دست آمد. در این تحقیق، گندمکاران بیمهشدة شهرستان همدان در سال زراعی 1388 - 1389 به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته شد. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد و 225 نفر از گندمکاران بیمهشدة شهرستان همدان به صورت نمونهگیری نظام مند انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای رضایت بیمهگزاران از نحوة ارائة خدمات توسط صندوق بیمة محصولات کشاورزی، آسانبودن پیگیری امور اداری بیمه، سطح زیر کشت، سرعت پرداخت غرامت، بدهی کشاورزان به بانکها و دفعات تمدید قرارداد بیمه تأثیر معنیداری در توسعة بیمة گندم داشتهاند. شش متغیر ذکرشده در مجموع 6 / 88 درصد تغییرات توسعة بیمة گندم را پیشبینی کردند؛ بنابراین یافتههای این تحقیق راهکاری برای برنامه ریزان کشاورزی و صندوق بیمة محصولات کشاورزی به شمار میرود.
پژوهشگران