مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر کاربرد پساب صنعتی بر ...
عنوان تأثیر کاربرد پساب صنعتی بر ویژگی های شیمیایی خاک و رشد و عملکرد گیاه تربچه (Raphanus Sativus)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی، تربچه، پساب صنعتی، عناصر سنگین
چکیده با وجود محدودیت منابع آب در بخش کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک جهان، استفاده از پساب ها ممکن است راهکاری مناسب برای جبران بخشی از این معضل عمومی باشد. کاربرد پساب به ویژه در طولانی مدت ممکن است بر ویژگی های شیمیایی خاک تأثیرگذار باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر پساب حاصل از تصفیه خانه شهرک صنعتی بوعلی بر تعدادی از ویژگی های شیمیایی خاک و عملکرد گیاه تربچه (Raphanus Sativus) بود. آزمایش گلدانی در چهارچوب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و آبیاری با درصدهای مختلف پساب (0، 25%، 50%، 75%، 100%) انجام گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای آبیاری سبب افزایش معنی دار اسیدیته، هدایت الکتریکی، سدیم محلول و تبادلی، نسبت جذب سدیم، کلسیم و منیزیم محلول، فسفر قابل جذب و آنیون-های کلر، سولفات و بی کربنات خاک شد، با وجودیکه غلظت فراهم عناصر سنگین در خاک آبیاری شده با پساب بیشتر از غلظت این عناصر در خاک آبیاری شده با آب شرب بود، ولی مقدار آنها از حدود بحرانی عناصر سنگین در خاک کمتر بود. حداکثر و حداقل عملکرد تربچه، به ترتیب در تیمار 50 و 100 درصد مشاهده شد. آبیاری با پساب بر غلظت عناصر سنگین در گیاه تربچه (غده و اندام هوایی) مؤثر نبود ولی بر غلظت سدیم، فسفر و پتاسیم تأثیر معنی داری داشت. غلظت سدیم در غده و اندام هوایی تربچه در کلیه تیمارهای آزمایشی روند افزایشی نشان داد درحالی که غلظت پتاسیم روند کاهشی نشان داد، همچنین غلظت فسفر در تیمارهای آزمایشی روند منظمی نداشت و حداکثر غلظت آن در تیمار 50 درصد و حداقل آن در تیمار 100 درصد بود.
پژوهشگران