مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی اثر آبیاری با پساب ...
عنوان ارزیابی اثر آبیاری با پساب تصفیه شده صنعتی بر روند تغییرات غلظت عناصر سدیم، پتاسیم و فسفر در خاک وگیاه تربچه (Sativus Raphunus)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پساب صنعتی ، شهرک صنعتی بوعلی، گیاه تربچه، مدیریت آبیاری
چکیده کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی است. استفاده از پساب ها ممکن است راهکاری مناسب برای جبران بخشی از این معضل باشد. کاربرد پساب اثرات مستقیمی روی خصوصیات شیمیایی خاک دارد. از اثرات آن تأمین عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف برای رشد گیاه، مواد آلی، و اثر بر اسیدیته و شوری خاک می باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهرک صنعتی بر روند تغییرات غلظت عناصر سدیم، پتاسیم و فسفر در خاک و گیاه تربچه می باشد. آزمایش گلدانی در چهارچوب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و آبیاری با درصدهای مختلف پساب (0، 25%،50%، 75%،100%) انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد پساب کاربردی غلظت سدیم، پتاسیم و فسفر فراهم در خاک افزایش یافت، افزایش درصد پساب کاربردی بر روند تغییرات غلظت سدیم، فسفر و پتاسیم در گیاه تربچه مؤثر بود بطوریکه غلظت سدیم در غده و اندام هوایی تربچه در کلیه تیمارهای آزمایشی روند افزایشی نشان داد در حالی که غلظت پتاسیم روند کاهشی نشان داد. غلظت فسفر در تیمارهای آزمایشی روند منظمی نشان نداد و حداکثر غلظت آن در تیمار 50 درصد و حداقل آن در تیمار 100 درصد مشاهده شد.
پژوهشگران