مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات کودهای شیمیایی و آلی ...
عنوان اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک های آلوده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کودهای فسفره، کود کمپوست ، سرب، کادمیوم و گلایول
چکیده تثبیت فلزات سنگین توسط کودهای فسفره و ماده آلی از روش های اصلاح خاک های آلوده بشمار می رود. به همین منظور کاربرد کودهای فسفاته و کمپوت زباله شهری بر تحرک سرب و کادمیوم و جذب آنها بوسیله گیاه در یک خاک لومی آلوده به فلزات سنگین بررسی شد. این آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمارهایی شامل کود دی آمونیوم فسفات ( 75 میلی گرم P2O5در کیلوگرم)، سوپرفسفات تریپل (75 میلی گرم P2O5در کیلوگرم) و کود کمپوست حاصل از زباله های شهری (2 درصد) در مقایسه با کنترل و در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کودهای فسفاته و کود کمپوست باعث کاهش سرب زیست فراهم نسبت به شاهد گردید و جذب سرب و کادمیوم به وسیله اندام هوایی گلایول در اثر کاربرد کودهای فسفاته نسبت به شاهد کاهش چشمگیری یافت ولی کود کمپوست روی غلظت سرب و کادمیوم در اندام هوایی گلایول تاثیر چشمگیری نداشت. همچنین بخش محلول و تبادلی سرب و کادمیوم در اثر استفاده از کودهای فسفاته نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد ولی کود کمپوست روی این بخش از سرب و کادمیوم تاثیری نداشت. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که استفاده از کودهای شیمیایی حاوی فسفر در زمین های کشاورزی، ممکن است از ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی جلوگیری کنند.
پژوهشگران