مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر همزیستی با قارچ ...
عنوان بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچه های سیب زمینی (Solanum tuberosum)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سیب زمینی، گیاهچه، مایکوریزا، همزیستی، تولید ریزغده
چکیده به منظور بررسی تأثیر قارچ های آربوسکولار مایکوریزا بر رشد، ع ملکرد و کیفیت ریزغده تولیدی در گیاهچه های حاصل از کشت بافت در سیب زمینی یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار انجام شد . فاکتورهای مورد آزمایش شامل دو رقم و مخلوط آ نها ) و عدم کاربرد قارچ بودند . در G. etunicatum ، G. mosea) سیب زمینی (آگریا و سانته) و کاربرد قارچ های آربوسکولار مایکوریزا مراحل رشد گیاهچ هها از صفاتی مانند میزان کلروفیل، طول میانگره، قطر ساقه، طول استولون، سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه و نیز مقدار کلونیزاسیون ریشه اندازه گیری به عمل آمد . پس از برداشت ریزغده ها به اندازه های مختلف تفکیک شده و درصد ماده خشک آن ها نیز اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که قارچ های مایکوریزا اثر معنی داری بر صفات رشد، عملکرد و میزان ماده خشک ریزغده تولیدی در گیاهچ ه های سیب زمینی دار ند. در شاخص های رشد اثر متقابل رقم و قارچ مایکوریزا صرفاً با طول استولون و وزن تر و خشک ریشه معنی دار شد . در تمامی کلاس های اندازة ریزغده تولیدی، اثر متقابل رقم و مایکوریزا معنی دار شد . بیشترین میزان ریزغده در تلقیح با مخلوط دو گونه مایکوریزا حاصل گردید . در بررسی روابط همبستگی صفات با درصد کلونیزاسیون قارچ مشخص شد که همبستگی مثبت و معنی داری بین درصد کلونیزاسی ون با اغلب شاخص های مورد اندازه گیری و عملکرد ریزغده وجود دارد.
پژوهشگران