مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر اسانس میخک در غیر ...
عنوان بررسی تاثیر اسانس میخک در غیر فعال سازی پراکسیداز لوبیا سبز
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها لوبیا سبز، اسانس، آنزیم پراکسیداز.
چکیده تولید محصولات ارگانیک به دلیل نقش آنها در سلامتی انسان رو به افزایش است که ایـن خـود نیازمنـد عـدم اسـتفاده از مـواد شـیمیایی طـی مراحل پس از برداشت بوده و به همین جهت کاربرد روز افزون مهار کنندههای طبیعی را بهدنبال داشته است. اسانس های طبیعی بـا توجـه بـه خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی توانسته اند جایگزین مناسبی در این زمینه باشند. هدف از انجام ایـن پـژوهش ارزیـابی توانـایی اسـانس میخک در کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز (به عنوان یکی از عوامل مهم فساد شیمیایی) در لوبیا سبزبود. بدین منظورعصـاره آنزیمـی حـاوی پراکسیداز با سوبسترا (شامل گایـاکول، پراکسـید هیـدروژن، بـافرفسـفات سـدیم و غلظـت هـای مختلـف اسـانس شـامل 100 ،75 ،50 و 200 mg/100 ml) مخلوط گردیده به کاوت منتقل و جذب نمونه ها به صورت سینتیکی در طول موج 470 نانومتردر مدت زمان 400 ثانیه قرائـت شد. با توجه به اینکه این آنزیم در سبزیجات مختلف متفاوت می باشد، نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد کهفعالیت آنزیمـی پراکسـیداز 51 (گرم سبزی× ثانیه /واحد فعالیت) بوده که اسانس میخک در غلظت های فوق به ترتیب موجب افزایش فعالیت پراکسیداز به میـزان 1347.05، 752.94 ،1541.17 و 735.29 (گرم سبزی× ثانیه /واحد فعالیت) در لوبیا سبز شده است.
پژوهشگران