مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مکانیابی ایسگاه های بازرسی در ...
عنوان مکانیابی ایسگاه های بازرسی در خطوط تولید متوالی با الگوریتم PSO چندهدفه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مکانیابی، تخصیص ایستگاه های بازرسی، خطوط تولید متوالی، PSO، الگوریتم های چندهدفه
چکیده مکانیابی ایستگاههای بازرسی سبب بهبود کیفیت محصولات تولیدی با حداقل هزینه میشود. بهبود کیفیت محصول، یکی از مزیتهای رقابتیِ در برابر رقیبان تولیدی میباشد. در این مقاله مسئله مکانیابی ایستگاههای بازرسی در سیستمهای تولید متوالی در نظر گرفته شده است. در این مسئله، بعد از هر ایستگاه تولیدی دو نوع بازرسی که عبارتند از: بازرسی صد درصد و بازرسی از طریق نمونه گیری تصادفی قرار می گیرد. بیشتر محققین، بازرسی از طریق نمونه گیری را در حالتهای بازرسی مدل خود قرار نداده اند که این امر سبب دور شدن از پارامترهای محیط واقعی خواهد شد. در مدل پیشنهادی، تخصیص انواع بازرسی با دو هدف حداقل کردن مجموع هزینه های بازرسی و حداقل کردن نرخ نامنطبق های خروجی از ایستگاه آخرِ تولید میباشد . هدف اکثر مدلهای ارائه شده ی مسئله مکانیابی ایستگاههای بازرسی، حداقل کردن مجموع هزینه های بازرسی در نظر گرفته شده است. حداقل کردن نرخ نامنطبق های خروجی از ایستگاه آخر خط تولید با توجه به آرمان تحویل صفر واحد محصول نامنطبق به مشتری میباشد. تحلیل چند هدفه ی این مسئله از کارهای ابداعی میباشد که تابحال انجام نشده است. مدل پیشنهادی، توسط الگوریتم PSO چند هدفه حل شده است. مثالهای ارائه شده با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های بازرسی به خوبی، قابلیت مدل ارائه شده ی این تحقیق را در مقایسه با سایر مدل ها نشان میدهد. همچنین با در نظر داشتن معیارهای کارایی روشهای چند معیاره، کارائی الگوریتم پیشنهادی بررسی می شود.
پژوهشگران