مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ...
عنوان ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شبکه آبیاری ، الگوی کشت
چکیده ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺑﯿﺎری، ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واﺳﻨﺠﯽ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل از دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اراﺿﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﺑﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری و محاسبه RMSE ، ﺧﻄﺎی ﻧﺴﺒﯽ، ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮازش ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری، اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ آن و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ از دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ برخوردار است. اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮی آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
پژوهشگران