مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر حفاظتی عصاره ...
عنوان بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سمیت پاراکوات در خون موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بابونه ، پاراکوات، رت، گونه های فعال اکسیژ ندار
چکیده قدمه Reactive : پاراکوات عمدتاً به عنوان عل فکش به کار م یرود و سمیت آن از طریق افزایش گونه های فعال اکسیژن دار می باشد. بابونه گیاهی از تیره کاسنی می باشد که به دلیل وجود ترکیبات فلاوونوئیدی خواص آنتی اکسیدانی دارد. Oxygen Species هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی بابونه در سمیت اکسیدانی ناشی از پاراکوات در رت بود . روش بررسی: در این مطالعه تجربی 20 رأس موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 180 تا 250 گرم به طور تصادفی 5 ، گروه عصاره هیدروالکلی گل بابونه mg/kg/day به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول نرمال سالین ، گروه دوم پاراکوات به میزان با هم به صورت گاواژ به مدت 7 روز (mg/kg / day 50 + 50 و گروه چهارم عصاره بابونه و پاراکوات ( 5 mg/kg / day به میزان سوپراکسید ، (GPx) دریافت نمودند . سپس در نمونه خون آنها، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی همانند گلوتاتیون پراکسیداز اندازه گیری شد . (TAC) و ظرفیت آنت یاکسیدان های تام (LPO) پراکسیداسیون لیپیدی ،(SOD) دیسموتاز را در نمونه خون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داد G Px ،SOD میزان و فعالیت آنزی مهای LPO نتایج: پاراکوات عصاره بابونه به طور معنی داری . p< 0/ را نیز در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داد 05 TAC پاراکوات . p < 0/05 تغییرات القاء شده در اثر پاراکوات را بهبود بخشید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق به نظر م یرسد که سمیت اکسیدانی ناشی از پاراکوات توسط مواد آنت یاکسیدانی همانند گیاه بابونه بهبود یابد.
پژوهشگران