مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه پتروژنز، شیمی کانیها و ...
عنوان مطالعه پتروژنز، شیمی کانیها و دما-فشارسنجی سنگهای دگرگونی مجاورتی حاشیه توده الوند
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پتروژنز، شیمی کانیها، دما-فشارسجی
چکیده در مجاورت توده پلوتونیک الوند، انواع سنگ های دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی درجه پایین تا بالا وجوود دارد. ایون سونگ هوا ، نخست متحمل دگرگونی دیناموترمال ناحیه ای و سپس در مرحله بعدی تحت تأثیر حرارت توده و سیالات منشأ گرفتوه از آن، متحمل دگرگونی مجاورتی شده اند. پروتولیت هورنفلس های موجود در حاشیه شرق و شمال شرقی الوند، رسوبی و از نوع شویل است.
پژوهشگران