مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سنگ شناسی و زئوشیمی ...
عنوان
بررسی سنگ شناسی و زئوشیمی دایکهای مافیک و فلسیک مجموعه پلوتونیک الوند-همدان و بررسی شیمی کانیهای موجود در آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دایک، پگماتیت، آپلیت،کانی شناسی،زئوشیمی، الوند
چکیده مجموعه آذرین الوند از سنگهای آذرین متنوع ،دایکهای مافیک و فلسیک (پگماتیتها)و آپلیتها) تشکیل شده اند. پگماتیتها و آپایتهای منطقه دارای کانیهای کوارتز، فلدسپات، میکا، تورمالین، گارنت و الانیت هستند. پگماتیتها و آپلیتهای منطقه بر اساس ترکیب کانی شناسی به پگماتیتهای تورمالین-گارنت-موسکوویت دارآ آلومینوسیلیکاتدار و تورمالین دار و به پگماتیتهاو آپلیتهای سدیک و پتاسیک تقسیم می شوند.
پژوهشگران