بدنه خبر

صفحه نخست /شروع ثبت فعالیتهای جدید در ...

شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی

شنبه / 20 آذر 1400

احتراماً با عنایت به ماده 2 از اصلاحیه شماره 2 آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی، تقاضا می شود در مورد ثبت مدارک پژوهشی مربوط به سال1400 و2021 و مدارک جامانده 1399و 2020 ( با توجه به مفاد آیین نامه مذکور) در سامانه مدیریت امور پژوهشی حداکثر تا سی و یک اردیبهشت ۱۴۰۰، اقدام فرمایید. بدیهی است مدارک ثبت شده جهت تخصیص گرنت، ترفیع سالانه، ترفیع تشویقی و انتخاب پژوهشگر برگزیده در سال بعد، ملاک خواهد بود و به همین دلیل دقت اعضا در ثبت به موقع و بدون کاستی مدارک در سامانه، مزید امتنان است. از آنجا که آمار پژوهشی دانشگاه نقش مهمی در رتبه بندی دانشگاه دارد، لطفا نسبت به تکمیل فعالیت های پژوهشی مربوطه در سامانه پژوهشی اقدام فرمائید. 
بایگانی خبرها