بدنه خبر

صفحه نخست /قرار گرفتن دانشگاه بوعلی سینا ...

قرار گرفتن دانشگاه بوعلی سینا در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان در حوزه مهندسی و فناوری طبق رتبه بندی موضوعی تایمز 2022

دوشنبه / 17 آبان 1400

بر اساس گزارش موسسه رتبه بندی تایمز مربوط به سال 2022 (نظام رتبه بندی بین المللی دانشگاه های جهان) که درشهریور ماه 1400 منتشر گردید دانشگاه بوعلی سینا توانست در فهرست موثرترین دانشگاه های جهان در حوزه مهندسی و فناوری،قرارگیرد.

بر اساس این رتبه بندی  دانشگا بوعلی سینا در  در حوزه مهندسی و فناوری رتبه بین 1000-801  را کسب کرده است.

 پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های علمی معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
بایگانی خبرها