بدنه خبر

صفحه نخست /قرارگرفتن نام چهار عضو هیات ...

قرارگرفتن نام چهار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در فهرست سرآمدان علمی ایران در سال 1400

یکشنبه / 23 خرداد 1400

سرکار خانم دکتر مدرکیان ، جناب آقای دکترسعید عزیزیان ، جناب آقای دکتر داود نعمت الهی در گروه ب و جناب آقای دکتر محمد ملک جانی در گروه جوان در فهرست سرآمدان علمی ایران در سال 1400 قرار گفتند. دانشگاه بوعلی سینا با کسب 514 امتیاز حائز رتبه 20 در دانشگاه های  دارای سرآمدان علمی ایران شد.
معاون پژوهشی دانشگاه انتخاب شایسته این عزیزان را ،به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض نموده، برای این اساتید ارجمند آرزوی موفقیت روزافزون می نماید.
بایگانی خبرها