شورای گروه علوم تربیتی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه علوم تربیتی

 نام عضوسمت در شورا
1 محمدرضا یوسف زاده چوسری عضو عادی
2 مریم پورجمشیدی مدیر گروه
3 یحیی معروفی مائین بلاغ عضو عادی
4 سیروس قنبری عضو عادی
5 فخرالسادات نصیری ولیک بنی عضو عادی
6 احمد سلحشوری عضو عادی
7 فرهاد سراجی عضو عادی
8 منصور خوشخویی عضو عادی
9 محمود تعجبی عضو عادی
10 سیدرسول عمادی عضو عادی
11 محمدرضا اردلان عضو عادی
12 سیده کوثر صالحی کارشناس