شورای مرکز نشر دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای مرکز نشر دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 آرش قربانی چقامارانی رییس شورا
2 محمد جواد یدالهی فر دبیر
3 آرش فتاح الحسینی نماینده دانشکده فنی و مهندسی
4 اشرف ترکیان نماینده دانشکده علوم پایه
5 یداله هنری لطیف پور نماینده دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
6 جواد صاین نماینده دانشکده شیمی
7 سیدمهدی مسبوق نماینده دانشکده علوم انسانی
8 ابراهیم احمدی نماینده دانشکده کشاورزی
9 حاتم حسینی نماینده دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
10 مهرداد نغزگوی کهن نماینده دانشکده علوم انسانی
11 علیرضا نوریان نماینده دانشکده پیرادامپزشکی