شورای مرکز نشر دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای مرکز نشر دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 غلامحسین مجذوبی رییس شورا
2 مهدی بیات نایب رئیس شورا
3 محمد جواد یدالهی فر دبیر
4 آرش فتاح الحسینی نماینده دانشکده فنی و مهندسی
5 اشرف ترکیان نماینده دانشکده علوم پایه
6 یداله هنری لطیف پور نماینده دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
7 جواد صاین نماینده دانشکده شیمی
8 سیدمهدی مسبوق نماینده دانشکده علوم انسانی
9 ابراهیم احمدی نماینده دانشکده کشاورزی
10 حاتم حسینی نماینده دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
11 مهرداد نغزگوی کهن نماینده دانشکده علوم انسانی
12 علیرضا نوریان نماینده دانشکده پیرادامپزشکی