شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده هنر و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 بشیر پوروقار رئیس دانشکده
2 مهرداد کریمی مشاور معاون پژوهشی دانشکده
3 غلامرضا شاملو معاون آموزشی دانشکده
4 علی بیننده مدیر گروه باستان شناسی
5 مهدی پرستارشهری مدیر گروه گرافیک
6 محمدرضا عراقچیان مدیر گروه معماری
7 حسن سجادزاده مدیر گروه طراحی شهری
8 سیده کوثر صالحی عضو عادی