شورای گروه حقوق

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه حقوق

 نام عضوسمت در شورا
1 سیدیونس نورانی مقدم عضو عادی
2 حسن ناعمه عضو عادی
3 محمد مولودی عضو عادی
4 ستار عزیزی عضو عادی
5 فردین مرادخانی مدیر گروه
6 هادی رستمی عضو عادی
7 بیژن حاجی عزیزی عضو عادی
8 فیض الله جعفری عضو عادی
9 فریدون جعفری عضو عادی
10 علیرضا تقی پور عضو عادی
11 محمدحسن اسدی عضو عادی
12 سیده کوثر صالحی کارشناس