شورای گروه گیاه پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه گیاه پزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 فرشاد مسعودیان عضو عادی
2 سهیلا میرزائی عضو عادی
3 مریم ملک محمدی عضو عادی
4 حسین مددی عضو عادی
5 مجید کزازی عضو عادی
6 بابک ظهیری عضو عادی
7 دوستمراد ظفری عضو عادی
8 محمدجواد سلیمانی پری عضو عادی
9 جلال سلطانی عضو عادی
10 غلام خداکرمیان عضو
11 ابراهیم احمدی معاون آموزشی دانشکده کشاورزی
12 محمد خانجانی عضو عادی