شورای گروه مهندسی آب

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مهندسی آب

 نام عضوسمت در شورا
1 حامد نوذری عضو عادی
2 صفر معروفی عضو عادی
3 امید بهمنی مدیر گروه
4 عبداله طاهری تیزرو عضو عادی
5 علی اکبر سبزی پرور عضو عادی
6 حمید زارع ابیانه عضو عادی
7 مجید حیدری عضو عادی
8 حسین بانژاد عضو عادی
9 سمیرا اخوان عضو عادی
10 سعید گوهری عضو عادی
11 سیده کوثر صالحی کارشناس عادی