شورای گروه الهیات

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه الهیات

 نام عضوسمت در شورا
1 قدرت اله نیازی عضو عادی
2 فرشته ندری ابیانه عضو عادی
3 علی محمد محمودی ازندریانی عضو عادی
4 کرم سیاوشی عضو عادی
5 قاسم سبحانی فخر عضو عادی
6 معصومه ریعان عضو عادی
7 احمد رضوانی مفرد عضو عادی
8 محمد رضائی عضو عادی
9 حسینعلی ترکمانی عضو عادی
10 محمدرضا فریدونی مدیر گروه
11 سیده کوثر صالحی کارشناس
12 علی غفرانی عضو عادی