شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

 نام عضوسمت در شورا
1 حمید بلالی رییس دانشکده
2 ابراهیم احمدی معاون آموزشی دانشکده
3 حامد نوذری معاون تحصیلات تکمیلی
4 موسی اعظمی مدیر گروه ترویج
5 سعید گوهری مدیر گروه مهندسی آب
6 مصطفی ملکی مدیر گروه علوم دامی
7 محمد خانجانی مدیرگروه گیاه پزشکی
8 پویا زمانی معاون پژوهشی
9 اصغر میرزائی اصل مدیر گروه بیوتکنولوژی
10 سیده کوثر صالحی عضو عادی
11 جواد حمزه ئی مدیر گروه زراعت
12 علی عزیزی مدیر گروه باغبانی
13 محسن نائل مدیر گروه خاکشناسی