شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

 نام عضوسمت در شورا
1 علی اصغر ساکی رییس دانشکده
2 ابراهیم احمدی معاون آموزشی دانشکده
3 حامد نوذری معاون تحصیلات تکمیلی
4 موسی اعظمی مدیر گروه ترویج
5 مجید حیدری مدیر گروه مهندسی آب
6 داریوش علیپور مدیر گروه علوم دامی
7 ابراهیم احمدی مدیرگروه گیاه پزشکی
8 پویا زمانی معاون پژوهشی
9 سیدسعید موسوی مدیر گروه بیوتکنولوژی
10 سیده کوثر صالحی عضو عادی
11 سیدسعید موسوی مدیر گروه زراعت
12 محمد سیاری مدیر گروه باغبانی
13 حسین بیات مدیر گروه خاکشناسی