شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی

 نام عضوسمت در شورا
1 ابراهیم احمدی رییس دانشکده
2 حامد نوذری معاون آموزشی
3 مهرداد پویا مدیر گروه ترویج
4 امید بهمنی مدیر گروه مهندسی آب
5 عباس فرح آور مدیر گروه علوم دامی
6 سیدسعید موسوی معاون پژوهشی
7 محمدعلی ابوطالبیان مدیر گروه بیوتکنولوژی
8 سیده کوثر صالحی عضو عادی
9 محمدعلی ابوطالبیان مدیر گروه زراعت
10 احمد ارشادی مدیر گروه باغبانی
11 حسین بیات مدیر گروه خاکشناسی