شورای گروه عمران

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه عمران

 نام عضوسمت در شورا
1 محمود نیلی عضو عادی
2 محمد ملکی عضو عادی
3 مسعود مکارچیان عضو عادی
4 عباس قدیمی عضو عادی
5 مجید فضلی عضو عادی
6 جواد طاهری نژاد عضو عادی
7 جلال صادقیان عضو عادی
8 محمد شوشتری عضو عادی
9 فریدون رضایی عضو عادی
10 مرتضی حیدری مظفر مدیر گروه
11 سیدمهدی حسینیان عضو عادی
12 حسین ترابزاده خراسانی عضو عادی
13 مهدی بیات عضو عادی
14 وحیدرضا اوحدی عضو عادی
15 مصطفی مقدسی عضو عادی
16 یوسف رضایی عضو عادی
17 محسن بابائی عضو عادی