شورای گروه مکانیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مکانیک

 نام عضوسمت در شورا
1 امیره نوربخش عضو عادی
2 داود نادری عضو عادی
3 امیرحسین محمودی عضو عادی
4 غلامحسین مجذوبی عضو عادی
5 حبیب اله سایه وند عضو عادی
6 مهدی کریمی عضو عادی
7 فرامرز فرشته صنیعی عضو عادی
8 عباس فدایی عضو عادی
9 علی علوی نیا عضو عادی
10 محمدسعید عقیقی عضو عادی
11 علیرضا شوشتری عضو عادی
12 رحمن سیفی عضو عادی
13 محسن گودرزی مدیر گروه
14 محمدمهدی رشیدی عضو عادی
15 فضل اله اسکندری منجیلی عضو عادی
16 عباس پاک عضو عادی
17 مهدی شعبان عضو عادی
18 هاشم مظاهری عضو عادی