شورای گروه کامپیوتر - نرم افزار

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه کامپیوتر - نرم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مرتضی یوسف صنعتی عضو عادی
2 محمد نصیری مدیر گروه
3 محرم منصوری زاده عضو عادی
4 حاتم عبدلی مدیر گروه
5 مهدی عباسی عضو عادی
6 یونس سیفی عضو عادی
7 میرحسین دزفولیان عضو عادی
8 حسن ختن لو عضو عادی
9 عبدالحمید پیله ور عضو عادی
10 نرگس السادات بطحائیان عضو عادی
11 رضا محمدی عضو عادی
12 مهدی سخائی نیا عضو عادی