شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده فنی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 جواد بهنامیان رییس دانشکده
2 عباس رمضانی مدیر گروه برق
3 یوسف مظاهری رودبالی معاون تحصیلات تکمیلی
4 بهرام رضایی مدیر گروه عمران
5 محسن گودرزی مدیر گروه مکانیک
6 محمد نصیری مدیر گروه کامپیوتر
7 حمیدرضا دزفولیان مدیر گروه صنایع
8 حسن علم خواه مدیر گروه مواد
9 عباس پاک معاون پژوهشی
10 مهدی عباسی معاون آموزشی