شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده فنی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد ملکی رییس دانشکده
2 علیرضا حاتمی مدیر گروه برق
3 عباس فدایی معاون تحصیلات تکمیلی
4 مهدی اثنی عشری مدیر گروه عمران
5 حبیب اله سایه وند مدیر گروه مکانیک
6 میرحسین دزفولیان مدیر گروه کامپیوتر
7 جواد بهنامیان مدیر گروه صنایع
8 آرش فتاح الحسینی مدیر گروه مواد
9 عباس پاک معاون پژوهشی
10 عباس رمضانی معاون آموزشی