شورای گروه فیزیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه فیزیک

 نام عضوسمت در شورا
1 نوراله نظری پویا عضو عادی
2 محمد ملک جانی عضو عادی
3 سعید سهیلی عضو عادی
4 فریدون سموات عضو عادی
5 بابک ژاله عضو عادی
6 سعیده زریونی عضو عادی
7 داود رئوفی عضو عادی
8 عبدالحسین خدام محمدی عضو عادی
9 صفدر حبیبی عضو عادی
10 مهدی حاجی ولیئی عضو عادی
11 احمد مهرابی مدیر گروه
12 محمد حسین توکلی عضو عادی
13 حسین پارسیان عضو عادی
14 منوچهر بابائی پور عضو عادی
15 محمد امیری عضو عادی
16 نعیمه اولنج عضو عادی
17 وحید کمالی عضو عادی
18 فرهاد جعفرپور همدانی عضو عادی
19 قاسم انصاری پور عضو عادی