شورای گروه ریاضی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه ریاضی

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد موسایی عضو عادی
2 ابراهیم محمودآبادی عضو عادی
3 سیدحسن علوی عضو عادی
4 اسمعیل فیضی مدیر گروه
5 غلامرضا صفاکیش همدانی عضو عادی
6 کریم سامعی عضو عادی
7 علی سوری عضو عادی
8 محمداسماعیل سامعی عضو عادی
9 حجت اله سامع عضو عادی
10 اشرف دانشخواه عضو عادی
11 قربان خلیل زاده رنجبر عضو عادی
12 حمید اسمعیلی عضو عادی
13 مجید یوسفی خوشبخت عضو عادی