شورای گروه ریاضی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه ریاضی

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد موسایی عضو عادی
2 ابراهیم محمودآبادی عضو عادی
3 اسمعیل فیضی عضو عادی
4 سیدحسن علوی عضو عادی
5 حسین عابدی اندانی مدیر گروه
6 غلامرضا صفاکیش همدانی عضو عادی
7 کریم سامعی عضو عادی
8 علی سوری مدیر گروه
9 محمداسماعیل سامعی عضو عادی
10 حجت اله سامع عضو عادی
11 اشرف دانشخواه عضو عادی
12 قربان خلیل زاده رنجبر عضو عادی
13 حمید اسمعیلی عضو عادی
14 مجید یوسفی خوشبخت عضو عادی