شورای گروه زمین شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه زمین شناسی

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد معانی جو عضو عادی
2 سیدداود محمدی کهنگی عضو عادی
3 حسن محسنی عضو عادی
4 محمدحسین قبادی عضو عادی
5 امیرحسین صدر عضو عادی
6 حسین شهبازی عضو عادی
7 علی اصغر سپاهی گرو عضو عادی
8 بهروز رفیعی عضو عادی
9 سعید خدابخش عضو عادی
10 غلامرضا خانلری عضو عادی
11 اشرف ترکیان عضو عادی
12 رضا علی پور مدیر گروه
13 مهرداد براتی عضو عادی
14 لیلی ایزدی کیان عضو عادی
15 فرهاد الیانی عضو عادی
16 مجتبی حیدری عضو عادی
17 ابراهیم طالع فاضل عضو عادی