شورای گروه زیست شناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه زیست شناسی

 نام عضوسمت در شورا
1 ناصر میرازی عضو عادی
2 فریبا محسن زاده عضو عادی
3 حیدرعلی مالمیر عضو عادی
4 مسعود رنجبرمبارکه عضو عادی
5 بهروز عشقی ملایری عضو عادی
6 عباس شاهسواری عضو عادی
7 رویا کرمیان مدیر گروه
8 پریسا حسنین عضو عادی
9 عبدالکریم چهرگانی راد عضو عادی
10 سیامک یاری عضو عادی
11 شهره حسامی عضو عادی
12 عباس شاهسواری عضو عادی
13 سیده کوثر صالحی کارشناس