شورای گروه اقتصاد

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه اقتصاد

 نام عضوسمت در شورا
1 داود جعفری سرشت مدیر گروه
2 محمد مولایی عضو عادی
3 نادر مهرگان عضو عادی
4 علی اکبر قلی زاده عضو عادی
5 محمدحسن فطرس عضو عادی
6 سیدمحمد فخرایی عضو عادی
7 عزت اله عباسیان عضو عادی
8 ابوالفضل شاه آبادی عضو عادی
9 سعید عیسی زاده عضو عادی
10 حمید سپهردوست عضو عادی
11 اکبر خدابخشی عضو عادی
12 محسن ابراهیمی عضو عادی
13 سیداحسان حسینی دوست عضو عادی