شورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 روح اله سهرابی رییس دانشکده
2 عباس افلاطونی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
3 رضا سلیمانی معاون آموزشی دانشکده
4 داود جعفری سرشت مدیر گروه اقتصاد
5 حسین محققی مدیر گروه روانشناسی
6 سیده کوثر صالحی عضو عادی
7 محمد تقی سبزه ای مدیر گروه علوم اجتماعی
8 حمید یحیوی مدیر گروه
9 حسن زلقی مدیر گروه