شورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 حاتم حسینی رییس دانشکده
2 یداله هنری لطیف پور معاون پژوهشی و دبیر شورا و معاون تحصیلات تکمیلی
3 محمدرضا ذوقی پایدار معاون آموزشی دانشکده
4 داود جعفری سرشت مدیر گروه اقتصاد
5 خسرو رشید مدیر گروه روانشناسی
6 سیده کوثر صالحی عضو عادی
7 علی محمد قدسی مدیر گروه علوم اجتماعی
8 سیدمرتضی هزاویی مدیر گروه
9 حسن زلقی مدیر گروه