شورای پژوهشی دانشکده شیمی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده شیمی

 نام عضوسمت در شورا
1 جلال بصیری پارسا رئیس دانشکده
2 سعید عزیزیان معاون پژوهشی و دبیر شورا
3 رضا آزادبخت معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی
4 داود حبیبی مدیر گروه شیمی آلی
5 صادق صالح زاده مدیر گروه شیمی معدنی
6 مهدی هاشمی مدیر گروه شیمی تجزیه
7 سیمین اسدآبادی مدیر گروه شیمی کاربردی
8 جلال ارجمندی مدیر گروه شیمی فیزیک