شورای پژوهشی دانشکده شیمی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده شیمی

 نام عضوسمت در شورا
1 داود نعمت الهی رئیس دانشکده
2 صادق خزل پور معاون پژوهشی و دبیر شورا
3 رامین قربانی واقعی معاون تحصیلات تکمیلی
4 داود حبیبی مدیر گروه شیمی آلی
5 صادق صالح زاده مدیر گروه شیمی معدنی
6 مهدی هاشمی مدیر گروه شیمی تجزیه
7 جواد صاین مدیر گروه شیمی کاربردی
8 جلال ارجمندی مدیر گروه شیمی فیزیک
9 طیبه مدرکیان معاون آموزشی