شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محمدرضا یوسف زاده چوسری رئیس دانشکده
2 محمد احمدی صفا معاون تحصیلات تکمیلی
3 محمدهادی محمودی مدیر گروه زبانهای خارجی
4 کرم سیاوشی مدیر گروه الهیات
5 سیدرسول عمادی مدیر گروه علوم تربیتی
6 حسن زختاره مدیر گروه زبان فرانسه
7 مجید منصوری مدیر گروه ادبیات فارسی
8 ناصر قره خانی زبان و ادبیات عرب
9 مرتضی قائمی معاون پژوهشی
10 شهرام زرنشان مدیر گروه حقوق
11 سیدمهدی مسبوق معاون آموزشی
12 سیده کوثر صالحی عضو عادی