شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده تربیت ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مهرداد عنبریان عضو عادی
2 حسن رهبان فرد معاون آموزشی دانشکده
3 محبوبه عالم زاده معاون پژوهشی
4 نادر فرهپور عضو عادی
5 علی یلفانی عضو عادی
6 فرزاد ناظم عضو عادی
7 محمدعلی سمواتی شریف عضو عادی
8 شهناز شهربانیان عضو عادی
9 نسرین پارسایی عضو
10 سیده کوثر صالحی عضو عادی