شورای کمیته اخلاق در پژوهش

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای کمیته اخلاق در پژوهش

 نام عضوسمت در شورا
1 یعقوب محمدی فر رئیس کمیته
2 غلامحسین مجذوبی دبیر کمیته
3 مجید صادقی فر متخصص آمار کمیته
4 علی یلفانی پژوهشگر کمیته
5 بیژن حاجی عزیزی حقوقدان کمیته
6 سنبل ناظری پژوهشگر کمیته
7 اسماعیل عبدالهی کارشناس کمیته
8 افشین فراهانچی متخصص اخلاق پزشکی
9 نرگس نوراله زاده نماینده جامعه
10 علی محمد عباسی روحانی کمیته