شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 غلامحسین مجذوبی معاون پژوهشی
2 حسن ساری خانی معاون آموزشی
3 مهدی بیات مدیر امور پژوهشی
4 مهرداد کریمی مشاور عضو (معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری)
5 محمدرضا پژوهی الموتی عضو (معاون پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی)
6 مرتضی قائمی عضو (معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی)
7 مصطفی کرمی عضو ناظر
8 مهدی عباسی عضو ناظر
9 اسماعیل عبدالهی کارشناس
10 حاتم حسینی نماینده اعضای هیات علمی
11 علی الیاسی کارشناس
12 یداله هنری لطیف پور عضو (معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی)
13 پویا زمانی عضو (معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی)
14 عباس پاک معاون پژوهشی مهندسی