شورای پژوهشی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 گودرز احمدوند معاون آموزشی
2 مهرداد کریمی مشاور عضو (معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری)
3 محبوبه عالم زاده عضو (معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی)
4 مصطفی کرمی عضو ناظر
5 اسماعیل عبدالهی کارشناس
6 علی الیاسی کارشناس
7 عباس افلاطونی عضو (معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی)
8 سیدسعید موسوی عضو (معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی)
9 هاشم مظاهری معاون پژوهشی مهندسی
10 مرتضی یاوری معاون پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی
11 آرش قربانی چقامارانی معاون پژوهشی