شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
شورای کارشناسان پژوهشی (آمار)
شورای کارشناسان پژوهشی
Collapse شورای تخصیصشورای تخصیص
Collapse مدیر پژوهشیمدیر پژوهشی
Collapse معاون پژوهش و فن آوریمعاون پژوهش و فن آوری
شورای عامل مالی
شورای پرداخت گرنت
کارگروه استانی شاعا
شورای مدیران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
شو رای پژوهشی دانشکده فنی کبودرآهنگ
شورای نشریات علمی دانشگاه
شورای مرکز نشر دانشگاه
Collapse شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماریشورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری
شورای گروه مهندسی شهرسازی
شورای گروه معماری
شورای گروه باستانشناسی
شورای گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
شورای گروه زراعت و اصلاح نباتات
شورای گروه گیاه پزشکی
شورای گروه باغبانی
شورای گروه ترویج و آموزش کشاورزی
شورای گروه خاکشناسی
شورای گروه مهندسی بیوسیستم
شورای گروه مهندسی آب
شورای گروه علوم دامی
شورای گروه اقتصاد کشاورزی
شورای گروه بیوتکنولوژی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
شورای گروه عمران
شورای گروه مکانیک
شورای گروه مهندسی صنایع
شورای گروه مهندسی برق
شورای گروه کامپیوتر - نرم افزار
شورای گروه مهندسی علم مواد
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی تویسرکانشورای پژوهشی دانشکده فنی تویسرکان
شورای گروه مهندسی صنایع-تویسرکان
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
شورای گروه فیزیک
شورای گروه ریاضی
شورای گروه زمین شناسی
شورای گروه زیست شناسی
شورای گروه آمار
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعیشورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
شورای گروه اقتصاد
شورای گروه علوم اجتماعی
شورای گروه روانشناسی
شورای گروه حسابداری
شورای گروه علوم سیاسی
شورای گروه مدیریت
Collapse شورای پژوهشی دانشکده صنایع غذایی بهارشورای پژوهشی دانشکده صنایع غذایی بهار
شورای گروه صنایع غذایی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده شیمیشورای پژوهشی دانشکده شیمی
شورای گروه شیمی آلی
شورای گروه شیمی تجزیه
شورای گروه شیمی کاربردی
شورای گروه شیمی فیزیک
شورای گروه شیمی معدنی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیشورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شورای گروه مدیریت ورزشی
شورای گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
شورای گروه فیزیولوژی ورزشی
شورای گروه بیومکانیک ورزشی
شورای گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکیشورای پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی
شورای گروه علوم درمانگاهی
شورای گروه پاتوبیولوژی
شورای گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی
شورای گروه زبان انگلیسی
شورای گروه علوم تربیتی
شورای گروه زبان و ادبیات فارسی
شورای گروه زبان و ادبیات عرب
شورای گروه حقوق
شورای گروه الهیات
شورای گروه معارف اسلامی
شورای گروه زبانشناسی همگانی